ÕPPEKORRALDUS


Valery Beauty OÜ poolt asutatud ja hallatav Valis Academy tegeleb täiskasvanute koolitamisega ehk täienduskoolitusega Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes. 

Valery Beauty OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Olenevalt erialast on võimalik õppida Tallinnas, Tartus, Narvas.

Õppe sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.
Koolitused sobivad algajatele. Kui üksikute koolituse jaoks on soovitavad eelnevad teadmised ja oskused, on see märgitud konkreetse õppekava juures.

Õppekavade rühm: Isikuteenindus, Juuksuritöö ja iluteenindus.

Õppekavade eesmärk: anda õppijatele teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused iseseisva töö alustamiseks valitud iluteenindaja erialal.

Õppe maht ja sisu: on antud iga konkreetse õppekava juures.

Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe toimub koolikeskkonnas õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt iga eriala ilusalongile esitatavatele nõuetele. Iga õppekava juures on antud konkreetse eriala õppekeskkonna kirjeldus. Õppegruppides on kuni 5 inimest.

Väljundid: on antud iga konkreetse õppekava juures.

Hindamismeetodid: arvestus (teooria test, praktiliste tööde vaatlus).

Koolitajad: koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi.

Õppe alustamise tingimused:

  • Vähemalt põhiharidus.
  • Eesti või vene keele oskus.
  • Äregistreerimine koolitustele: kooli kodulehel valis.ee vastavas rubriigis.
  • Isikut tõendava dokumendi esitamine.
  • e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefoni teel (+372 55643184),
    samuti kohapeal Tartu riia4 , (Hansakeskus) 0 korrus, Valery Beauty oü.
  • Nõuetekohane tervisetõend (https://www.riigiteataja.ee/akt/12785012).

Tasumine:

Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sisaldab vastastikkusi kohustusi ja maksegraafikut. Üle 1 kuu kestvate koolituste eest saab tasuda osade kaupa. Maksegraafik lepitakse kokku koolituslepingus, mis on tasumise aluseks; soovi korral väjastab kool arve. Esimene makse peab olema tehtud vähemalt 12 päev enne koolituse algust, järgmised – 1 päev enne koolituse algust.Kui õppija ei ole ettenähtud kuupäevaks koolitustasu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Kool ta õppijate nimekirjast välja arvata.
Koolitatav võib mõjuval põhjusel loobuda koolitusest enne esimest õppetundi,mitte hiljem,kui 10 päeva . Sel juhul tagastatakse talle sissemakstud summa täies ulatuses 2 nädala jooksul peale avalduse esitamise päevast. Hilisemal õppijapoolsel ülesütlemisel koolitustasu ei tagastata.

Õppekorraldus

Õpingute graafik võib olla paindlik, kuid mitte hõredam, kui 2 õppepäeva nädalas. Õppetunni toimumisaega võib põhjendatud vajadusel muuta, kui õppija teatab sellest vähemalt 24 tundi ette. Vastasel juhul loetakse tund toimunuks. Kui õppetunni toimumise aega muudetakse koolitaja algatusel, siis toimub tund igal juhul muul ajal. Praktiliste tööde tegemiseks leiab modellid õppija ise. Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% mahus. Lisaks tuleb sooritada lõpuarvestus positiivsele tulemusele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.

Õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tõend.

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja väljundid saavutatud.

Tõend – kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õppetundide arvule.

Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine on tasuline: 35,- EUR maksmine toimub arve alusel.

ÕPPEKVALITEET


Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine
– õppekavad on koostatud vastavalt TäKS- i ja täienduskoolituse standardi nõuetele
– õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.
- õppekavasid täiendatakse ja parendatakse lähtuvalt koolituste tagasisidest ja koolitajate ennda täiendamisest vähemalt korra poole aasta jooksul.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine
– täienduskoolitust viivad läbi vastava kutseharidusega või erialase koolitusega ja erialase töökogemusega koolitajad.
– täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatelt on nõutav täiskasvanute koolitamise kogemus .
– koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse muuhulgas õppijate tagasiside põhjal.
- Valery Beauty OÜ koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
– on olemas vajalik materiaalne baas koolituste korraldamiseks selleks sobivates ja tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides.
– õppegruppide suurus varieerub sõltuvalt koolituse sisust eesmärgiga tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Tagasiside kogumine ja tegevuste analüüs.
 - Tagasisidet osalejatelt kogutakse pärast iga koolituse lõppemist nii paberkandjal kui ka kooli kodulehe ja Facebook´i konto kaudu.
 - Tagasiside, õpitulemuste ja koolitajate tähelepanekute analüüs on aluseks kooli arengusuunade väljatöötamiseks.
 - Valery beauty OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
 - Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA


Privaatsuspoliitika, Isikuandmete töötlemine Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste (klientide) privaatsust.
Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist ja edastamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega (GDPR).

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime,telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on täienduskoolituse korraldamine: koolituslepingute sõlmimine, isikustatud tunnistuste väljastamine ja registreerimisteadete edastamine Töötukassale.

Valery Beauty OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest kodulehel www.valis.ee

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.